بروشور

چاپ فاکتور (فاکتور های مالیاتی،فرم و انواع رسید ها)

همه ما بارها و بارها نام فاکتور , این سند تجاری و یا برگه خرید را شنیده ایم  این برگه هنگام خرید کالا استفاده شده و معامله بین فروشنده و خریداری را ثبت می کند. و هر خریداری حق این‌را دارد که برگه یا سندی به عنوان سند خرید یا خدمات دریافت نماید.
فاکتورها می‌توانند در سایز های مختلف چاپ شوند و برای مقاصد مختلف استفاده شوند که امروزه به صورت فاکتورهای رسمی و فاکتورهای معمولی موجود می‌باشند.
نوع دیگری از فاکتورها با عنوان فاکتور مالیاتی چاپ و استفاده می‌شوند که برای ارائه به اداره مالیات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع فرم های قابل سفارش بخش فاکتور

فرم چاپ فاکتور (فاکتور های مالیاتی،فرم و انواع رسید ها)