لیبل

لیبل افست

برچسب یا لیبل تکه‌ای از کاغذ، پلیمر، پارچه، فلز یا دیگر مواد است که به بسته‌بندی یا شی چسبانده  می‌شود.
لیبل‌ها کاربردهای متفاوتی می‌توانند داشته باشند، اعم از شناسایی محصول، برچسب‌های نام، تبلیغ، هشدار و دیگر موارد.
چاپ لیبل ها به صورت 4 رنگ و تک رنگ انجام می‌شود.

فرم چاپ لیبل افست